Privacyverklaring

Introductie

New ComServe Group respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.
De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): ComServeGroup.com
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): New ComServe Group, gevestigd te  Burgemeester Burgerslaan 40A,  5245 NH Rosmalen, kvk-nummer: 73963453

Artikel 2 – Toegang tot de website

 • De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website  

 • Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

 • Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
 •  de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

 • De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
 • De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
 • Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

 • Uw gegevens worden verzameld door New ComServe Group. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 • De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.  

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 • Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@comservegroup.com. 
 • Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

 • In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
 • Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

 • U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@comservegroup.com.
 • Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

 • Ons beleid is erop gericht om alleen persoonsgegevens in ons bezit te hebben die noodzakelijk zijn om onze diensten naar behoren uit te voeren. Verder zorgen we ervoor dat we persoonsgegevens zo kort mogelijk in ons bezit hebben en dat ze daarna op een zo veilig mogelijke wijze worden verwijderd.We maken onderscheid tussen vier soorten activiteiten die elk hun eigen bewaartermijn hebben.

Artikel 10.1 – Bewaartermijn gegevens

Nadat de afronding van de serviceaanvraag is de maximale bewaartermijn die vanaf dit moment van toepassing is, is onderverdeeld in drie categorieën:

 • Gegevens die maximaal 2 jaar worden bewaard op basis van wettelijke garantie

De onderstaande gegevens zijn noodzakelijk om een toekomstige serviceaanvraag op de juiste manier uit te voeren i.v.m. recht op garantie en garantie op reparatie. Het betreft: – Kopie aankoopbewijs – handtekening voor akkoord/weigering prijsopgave (indien van toepassing) – naam – adres – telefoonnummers – E-mail adressen – productnaam en serienummer

 • Gegevens die maximaal 3 jaar worden bewaard op basis van wettelijke garantie plus levensduur product

De onderstaande gegevens zijn noodzakelijk om een toekomstige serviceaanvraag op de juiste manier uit te voeren i.v.m. recht op garantie en garantie op reparatie. Het betreft: – Kopie aankoopbewijs – handtekening voor akkoord/weigering prijsopgave (indien van toepassing) – naam – adres – telefoonnummers – E-mail adressen – productnaam en serienummer

 • Gegevens die maximaal 5 jaar worden bewaard op basis van wettelijke garantie plus levensduur product

De onderstaande gegevens zijn noodzakelijk om een toekomstige serviceaanvraag op de juiste manier uit te voeren i.v.m. recht op garantie en garantie op reparatie. Het betreft: – Kopie aankoopbewijs – handtekening voor akkoord/weigering prijsopgave (indien van toepassing) – naam – adres – telefoonnummers – E-mail adressen – productnaam en serienummer.

10.2 Bewaartermijn persoonsgegevens m.b.t. betaling van een factuur

 • In geval van een betaling of terug storting van een bedrag wordt het bankrekeningnummer bewaard in onze financiële administratie. Bij het op verzoek versturen van een BTW-factuur voor de bijbetaling bij een klein tijdvak, wordt het BTW-nummer ook bewaard.

10.3 Bewaartermijn persoonsgegevens m.b.t. bezoek van onze locatie in Rosmalen

 • Deze gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de fysieke beveiliging voor medewerkers en producten. Ook kunnen we voor opdrachtgevers navraag krijgen over vermissingen of beschadigingen en we hiervoor gebruiken we camerabeelden. Camerabeelden worden om deze reden opgeslagen gedurende 3 maanden. In ruimtes waarin dit van toepassing is, wordt dit duidelijk ter plaatse aangegeven. Daarbij hebben alleen enkele, gekwalificeerde medewerkers toegang tot camerabeelden.

1. De wijze waarop we persoonsgegevens bewaren

Het bewaren van persoonsgegevens voldoet bij New ComServe Group aan hoge eisen. We hebben hier, onder ander, de volgende maatregelen voor genomen.

Veilige systemen Periodiek worden onze systemen onderworpen aan een ‘penetratietest’. Ook worden de systemen regelmatig voorzien van de laatste beveiligingsupdates.

Geautoriseerde medewerkers Medewerkers van New ComServe Group krijgen alleen op basis van hun functie toegang tot klantgegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak.

Gekwalificeerde medewerkers Medewerkers worden gescreend en uitgebreid opgeleid voordat ze in aanraking komen met persoonsgegevens. Ook worden ze regelmatig bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van privacybescherming, zoals gewijzigde protocollen hieromtrent.

Geheimhoudingsverklaring Medewerkers in dienst en/of derden die namens New ComServe Group in aanraking komen met persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en beschikken over een VOG.

2. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

New ComServe Group verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij we hier wettelijk toe verplicht zijn. Persoonsgegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebuikt.

3. Vragen

Algemene vraag

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen? Neem dan contact op met ons op.

Inzageverzoek

Wilt u exact weten welke persoonsgegevens we van u in bezit hebben? Dan vragen we u daarvoor een inzageverzoek in te dienen. New ComServe Group is gerechtigd hiervoor om administratiekosten in rekening te brengen en vanzelfsprekend zal New ComServe Group u moeten identificeren om zeker te weten dat u bent wie u zegt te zijn.

Artikel 11 – Cookies

 • Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
 • Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
  • Google Analytics (analytische cookie) ​​​​​
  • Facebook (tracking cookie)
  • Google Adwords (tracking cookie)

Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

 • Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens uw eerste bezoek aan de website, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

 • Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

 • Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

Artikel 14 – Verzekeringen

 • New ComServe Group assisteert bij de uitvoering van verzekeringen. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor polisadministratie, schadebeheer en andere verzekeringsdoeleinden, zoals nader omschreven in het Algemeen Privacybeleid van verzekeraar Chubb, dat u hier kunt vinden: https://www2.chubb.com/benelux-nl/footer/privacy-policy.aspx 

Artikel 15 – Contact

 • Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: cs@comservegroup.com.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter wel je toestemming nodig. Als je meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen, lees dan onze Privacyverklaring